Charyzmat proroctwa, głoszenie.

Rz 8:28-30

Ef 1:11

Pwt 4:20

Ef 1:14

Tt 2:14

Jk 1:12

Dz 13:48

Jer 1:5-8

1Kor 15:49

Flp 3:21

Kol 1:18

2Tes 2:13

Hbr 2:10

J 20:17

1Kor 6:11

Hbr 1:2

1P 1:2

Ef 1:5

 

Drodzy Bracia i Siostry !

 

Kocham Boga zostałem powołany i wezwany gdyż jestem obrazem Jego Syna. Przeznaczył mnie i powołał abym był usprawiedliwiony. To wszystko dla mojego dobra. Bym wielbił majestat Jego, usłyszałem słowo prawdy. Zostając namaszczony pieczęcią Ducha Świętego. Pan mnie wyprowadził z hutniczego pieca, którym jest grzech i piekło. Wydając za mnie samego Siebie, nakazał mi: O tym mów do tego zachęcaj i upominaj z całą powagą, niech cię nikt nie lekceważy. Szczęśliwy będę jeśli wytrzymam mimo pokusy, gdyż otrzymałem od Boga wieniec życia i uwierzyłem, gdyż Bóg powołał mnie do życia wiecznego poprzez wiarę, kiedy Pan przemówił do mnie: Uświęciłem cię i ustanowiłem prorokiem, pójdziesz dokądkolwiek cię poślę i będziesz mówił co kol wiek ci polecę. Nie bój się nikogo gdyż Ja jestem z tobą żeby cię bronić. Bracia ! Ogłaszam wam tajemnicę: Nie wszyscy umrzemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Musimy bowiem to co zniszczalne przyoblec niezniszczalne, a to co śmiertelne przyoblec nieśmiertelne. Wierzcie w Jezusa Chrystusa, który przemieni nasze marne ciało i upodobni je do Swego chwalebnego ciała. On także jest głową tego ciała. Bracia bądźcie wytrwali i zachowujcie tradycję. Głoście imię Jego, chwalcie Go. On przeznaczył nas abyśmy się stali Jego przybranymi dziećmi przez Jezusa Chrystusa. Zobaczyłem Pana On mi to polecił. Uznany za sprawiedliwego w imię Pana Jezusa Chrystusa i przez Ducha naszego Boga. W tych dniach ostatecznych przemówił do nas przez Syna. Niech Bóg udzieli wam obficie łaski i pokoju.

Amen.

Dodaj komentarz

Translate »